Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Hoạch định thuế

Thuế là một khoản tiền trừ ra từ thu nhập, là một khoản tài chính bắt buộc phải trả cho Chính phủ để tài trợ cho các khoản chi tiêu công khác nhau.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Hoạch định thuế